สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

 ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)  

 ชั้น1    ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

 โทร. : 0-36770208  โทรสาร : 0-36770207

 สื่อสาร มท. : 19150 IP  PHONE : 69160

  E-mail : lopburi@mol.go.th