สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ความเป็นมา

 

 

 

ความเป็นมาของกระทรวงแรงงาน

 

       กระทรวงแรงงานได้รับการสถาปนาขึ้น  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2536  โดยใช้ชื่อว่า  "กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม"  ซึ่ทงเกิดขึ้นมาจากการเรียกร้องต้องการของกลุ่มผู้ใช้แรงงานกลุ่มต่าง ๆ  รวมทั้งนักวิชาการด้านแรงงานที่ต้องการให้มีหน่วยงานระดับกระทรวงรับผิดชอบงานด้านแรงงานโดยเฉพาะ  ซึ่งได้มีความพยายามดำเนินการในรัฐบาลสมัยต่าง ๆ  จนกระทั่งเป็นผลสำเร็จจากการผลักดันของรัฐบาลสมัยนายชวน  หลีกภัย  เป็นนายกรัฐมนตรี  มีหน่วยงานในสังกัด  คือ สำนักงานรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดกระทรวง  กรมการจัดหางาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานประกันสังคม  และกรมประชาสงเคราะห์

 

จุดเปลี่ยนของกระทรวงแรงงาน

 

           ในปี  2545  ได้มีการผปฏโรประบบราชการไทย   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่  โดยเปลี่ยนชื่เป็น  "กระทรวงแรงงาน"  เมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2545  ประกอบด้วยจ  6  ส่วนราชการ  ได้แก่  สำนักงานรัฐมนตรี  สำนักปลัดกระทรวง  กรมการจัดหางาน  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และสำนักงานประกันสังคม  ภายใต้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการดังกล่าวได้กำหนดให้มีกลุ่มภารกิจทำหน้ามี่รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานให้บรรลุเป้าหมาย  ได้แก่

           -  กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  มีกรมการจัดหางาน  และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  มีหน้าที่ให้การพัฒนากำลังแรงงานให้มีผลิตภาพ  มีความเชี่ยวชาญ  และมีอาชีพที่ยั่งยืน

           -  กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่งคงในการทำงาน  มีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคม  เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  มีหน้าที่ในการเสริมสร้างประกันความมั่นคงให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน  เพื่อแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  •