สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

จังหวัดลพบุรี ร่วมรับฟังการประชุม ศปก.รง. ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference ครั้งที่ 268/2560-2562

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 : 07.15 น.

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 : 09.00 น.

ภาพข่าว: 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางศิริจรรญาพร สอนกล้า พนักงานธุรการ ส.3 พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ อินทรา

ภาพข่าว: 
Syndicate content