สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

นโยบาย

- พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้

- จัดเตรียมกกำลังคนให้มีความพร้อม และพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

- เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี

- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ