สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ประกาศปฏิญญา “ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีเป็นองค์กรคุณธรรม” สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2562

  

ไฟล์แนบขนาด
ปฏิญญา.pdf414.38 KB
ลงนามแสดงเจตนารมณ์.pdf708.92 KB