สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

"สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ ปี 2562"

 "สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ ปี 2562"

ชื่นใจ...เดินทางกลับประเทศต้นทาง
- แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทย กว่า 3.35 ล้านคน ที่มีระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เมษายน 2562 เดินทางกลับประเทศต้นทาง และผู้ติดตาม กลับบ้านร่วมประเพณีสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 เม.ย. 62 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม

ชื่นมื่น...ลูกจ้างได้ร่วมเทศกาลเพิ่ม
- ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานช่วงเทศกาลฯ ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 - 16 เม.ย. 62
- ลูกจ้างทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง ทำงานล่วงเวลาไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และห้ามทำงานก่อนครบเวลา 10 ชั่วโมงหลังสิ้นสุดการทำงานของวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว
- ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ขณะเดินทาง และวางแผนการเดินทางไปและกลับเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

ชื่นอุรา...ปลอดภัยจากการเดินทาง
- บริการตรวจสภาพรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ภายใต้โครงการคลินิกการช่าง กว่า 76 แห่งทั่วประเทศ

ชื่นชีวา...รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
- ผู้ประกันตนกว่า 13 ล้านคน เจ็บป่วย ฉุกเฉิน วิกฤต มีสิทธิทุกที่ เพียงพกบัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ (72 ชั่วโมงแรก) และเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการทั่วประเทศ

ชื่นฉ่ำ...สืบสานประเพณีไทยในต่างแดน
- แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 474,503 คน โดยมีสำนักงานแรงงานในต่างประเทศ 13 แห่ง 12 ประเทศ ให้ความคุ้มครอง ดูแล และร่วมจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ อาทิ เกาสง ไทเป และบรูไน

#กระทรวงแรงงาน
#สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506