สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

การยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในไต้หวัน