สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

โครงสร้างบุคคลากร

ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีนางสาวปาริชาติ  สวนใจ

แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  รักษาราชการแทน
แรงงานจังหวัดลพบุรี