สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ที่อยู่สำนักงาน

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)  

 ชั้น1    ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

 โทร. : 036-770208   โทรสาร : 036-770207

  สื่อสาร มท. : 19150 IP    PHONE : 69160

  E-mail:  lopburimol@gmail.com