สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี

วันละ 320 บาท

ณ วันที่ 1 เมษายน 2561