สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

อาสาสมัครแรงงาน

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดลพบุรี

มีจำนวนทั้งสิ้น  124  คน

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลพบุรี

มีจำนวน  11  อำเภอ  ดังนี้

                                 1. ........................        อำเภอเมืองลพบุรี

                                 2. นายเสวก  เรือนจันทร์        อำเภอลำสนธิ

                                 3. นางมุขดา  ฤทธาพรม        อำเภอบ้านหมี่

                                 4. นายพิเนตร  ฤทธิบุตร        อำเภอท่าหลวง

                                 5. นางชลอ  ศิลลา              อำเภอหนองม่วง

                                 6. นายวิรัตน์  เอี่ยมสอาด       อำเภอโคกสำโรง

                                 7. .........................       อำเภอท่าวุ้ง

                                 8. นายสวัสดิ์  สายแสง          อำเภอโคกเจริญ

                                 9.นางนวลพรรณ  กะมะโน      อำเภอสระโบสถ์

                                 10. นายสุธีร์  หญิงดี            อำเภอพัฒนานิคม

                                 11. นายวสันต์  นาเจริญ        อำเภอชัยบาดาล

ไฟล์แนบขนาด
ทำเนียบ อสร.ปี 63-651.33 MB