สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

 

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเสรษฐกิจ
มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 พันธกิจของกระทรวงแรงงาน

          1.  พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความรอบรู้

          2.  จัดเตรียมคนให้มีความพร้อมและความพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

          3.  เสริมสร้างแรงงานให้มีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

          4.  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ

 

 พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

         1.  กำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้านรแงงาน

         2.  ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

         3.  บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

         4.  สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน

         5.  ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ

         6.  พัฒนาระบบค่าจ้างของประเทศ