สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

 

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

 

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเสรษฐกิจ
มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 พันธกิจของกระทรวงแรงงาน

     1. พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจ
       เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก

     2. ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

 

 พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

         1.  กำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้านรแงงาน

         2.  ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

         3.  บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

         4.  สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน

         5.  ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และแรงงานผู้สูงอายุ

         6.  พัฒนาระบบค่าจ้างของประเทศ

 ประเด็นยุทธศาสตร์

       1. การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน

       2. การเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

       3. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ

        4. การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กำลังแรงงาน

        5. การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ