สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

การมอบใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่นและดีมากจังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๕๘

                     การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอาสาสมัครแรงงานดีเด่นและดีมากของจังหวัดลพบุรีประจำปี ๒๕๕๘ ..

                                              ------------------------------------------------

                 เมื่อวันที่  28  ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอาสาสมัครแรงงานดีเด่น และดีมากของจังหวัดลพบุรี  ประจำปี  ๒๕๕๘  จำนวน  ๕  ราย   ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘    โดยมี   นางเพ็ญศิริ  ประไพพิทยาคุณ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลพบุรี  เป็นผู้กล่าวรายงาน.-