สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ศูนย์ข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด (ลพบุรี)