สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน