สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน