สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2560

 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะอนุคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมแรงงานจังหวัดลพบุรี โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยแรงงานจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง

เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย