สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช