สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี นำทีมแมคโครลพบุรี ร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี นำบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี สถานประกอบการที่ชนะการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ร่วมประกวดชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉลิฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในการนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมนิทรรศการ และให้กำลังใจกับผู้เข้าประกวดฯ ของจังหวัดลพบุรี