สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี โดยนางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จัดขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายวิเคราะห์สถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ในปีที่ผ่านมา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง