สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ และหน่วยราชการอื่น ๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ อันเป็นการทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้มีการดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เป็นต้นแบบไปแล้วเมื่อวันที่ 21-27 มิถุนายน 2560 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาลงทะเบียน เพื่อร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนกันเป็นจำนวนมาก

 สำหรับการดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้กำหนดห้วงเวลาปฏิบัติการออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่

       - ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม-5 ธันวาคม 2560 ดำเนินกิจกรรมในเขตต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยจัดสัปดาห์จิตอาสา ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2560

       - ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560

       - 28กรกฎาคม 2561 ดำเนินกิจกรรมในจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน

       - ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 256-5 ธันวาคม 2561 ดำเนินกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

       ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำหมวกแก๊ปพระราชทานและผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยสมุดบันทึกความดี พระราชทานแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนและเข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”