สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ