สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ประจำปีงบประมาณ 2561

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี (Big Cleaning Day) ในพื้นที่ประสบอุทกภัยตำบลบ้านทราย โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนชาวตำบลบ้านทราย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด และพัฒนาชุมชนอย่างพร้อมเพรียง