สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี รับรางวัลหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับดีเลิศ

 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี โดยนางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี
เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ “หน่วยงานที่มี ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง”
ระดับดีเลิศ (กลุ่มที่ 3) ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนวงเงินงบประมาณ
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ในการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี