สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ประชุมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

 วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี
ประชุมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
ผ่านระบบวีดีทัศน์ผ่านทางไกล (VDO Conference)
ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี