สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี ประชุมชี้แจงโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
เจ้าหน้าที่หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี และที่ปรึกษาชมรม
TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านหม้อ ประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการจังวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับกลุ่มบริษัท อินโดรามาลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม
TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการจังวัดลพบุรี
ณ ห้องประชุมอาคาร
CTE กลุ่มบริษัท อินโดรามาลพบุรี