สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

กระทรวงแรงงานส่งความสุขปี 61 "9 ชื่นบาน...แรงงานชื่นใจ"