สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบกระเช้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560

 25 ธันวาคม 2561 นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบกระเช้าของขวัญเพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 ให้กับผู้แทนพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ลพบุรี โดยวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี