สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

27 ธันวาคม 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดลพบุรี ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี
โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ภาค 1
เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของเสพติด และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี
ชี้แจงมอบภารกิจของหน่วยงานสังกัดฯ ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย