สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบสิ่งของวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
จัดหางานจังหวัดลพบุรี ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวง
แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
เนื่องในวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
(นาย
สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์) และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี (นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์)
เป็นประธานในการรับมอบดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี