สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์ "ชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยทั้งเมือง" ประจำปี 2561

 ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี
นาง
อมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี
พร้อม
ด้วย หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี
ร่วมกิจกรรมรณรงค์แต่งไทยในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑
ประจำปี ๒๕๖๑ รณรงค์ให้ชาวลพบุรีแต่งไทยจนถึงวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โดยจัด
งานระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (๙ วัน ๙ คืน) ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
และโบราณสถาน
ใกล้เคียง "ชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยทั้งเมือง ให้ลือเลืองทั้งแผ่นดิน"
"นุ่งโจง ห่มสไบ เยือนงานใหญ่เมืองละโว้"