สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายอภิญญา สุจริตตานันท์) และคณะ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
เป็นประธานการประชุมหัวหน้า่สวนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 (Progress Peview) เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี โดยมีส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี และผู้แทนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุมดังกล่าว