สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดลพบุรี ปี 2561