สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี

ในการนี้ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี