สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

เจ้าพระยา-ป่าสัก ลพบุรี EXPO 2018 (18-27 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี)

เจ้าพระยา - ป่าสัก ลพบุรี EXPO 2018
18-27 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี

มหกรรม EXPO วิถีไทย
ก้าวไกลสู่ THAILAND 4.0
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
(ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง)

"นุ่งโจง ห่มสไบ เที่ยวงาน EXPO วิถีไทย เมืองลพบุรี"