สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

 EB 4 (2)

- จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ