สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูล/วิธีการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ