สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

การสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561

"คลิก ตอบแบบสำรวจความต้องการแรงงาน ปี 2561"

ส่งแบบสำรวจมาที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1
ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรสาร 036 770 207, 036 770 208