สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมลคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.
นาย
สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี
นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชน กว่า 500 คน ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี
ในการนี้ นางอมรกิต แสงเมล์ แรงงานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง