สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานใน
พิธี เปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
บำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(วังนารายณ์ราชนิเวศน์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้า
ส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ
และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรม
เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
28 กรกฎาคม 2561