สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

           สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานแรงงานจังหวัดเผยแพร่ แบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

          สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี จึงขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสอบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้         

หรือ ตอบแบบสอบถามได้ที่ http://www.surveycan.com/survey196144