Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

การตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และที่ทำการปกครองอำเภอสระโบสถ์ ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. บริษัท จตุรเทพ ฟาร์ม จำกัด ประเภทกิจการ เกตรและปศุสัตว์ จำนวนลูกจ้างคนไทย 3 คน แรงงานต่างด้าว สัญชาติลาว 29 คน
2. กิจการไร่อ้อย นายศักดิ์ชัย สักจีนประเภทกิจการ เกษตรกรรม จำนวนลูกจ้างคนไทย 10 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว
3. บริษัท ประวิทย์ฟาร์ม (ฟาร์มสระโบสถ์) ประเภทกิจการ เกษตรและปศุสัตว์ จำนวนลูกจ้างคนไทย 5 คน แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา 14 คน
ผลการออกตรวจ ไม่พบการกระทำความผิดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยเจ้าหน้าที่ ได้ให้คำแนะนำดังนี้ 1) แนะนำเรื่องตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการเพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน 2) แนะนำเรื่องประกันสังคม 3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 5) ขอความร่วมมือสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด

TOP