Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 5/2565

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายเชน รัตนเสถียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายบรรลือ ชูชาติ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

TOP