Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้แทนฝ่ายรัฐบาล ประกอบด้วย แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วยผู้แทน ฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม แรงงานของจังหวัด และข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนด พร้อมนี้ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรีเสนอให้คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาต่อไป

TOP