Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

การประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อรับทราบคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 896/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นของจังหวัดลพบุรี ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงานกำหนด เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

TOP