Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้ นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมในพิธีดังกล่าว

TOP