Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

pll_content_description

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 : 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงเล็งเห็นและให้ความสำคัญ แก่วงการช่างฝีมือ ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล จึงทรงมีพระราชดำริ ให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไทยให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้แรงงานและช่างฝีมือไทยร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้ นางสาวสุกัญญา
องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงาน
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมในพิธีดังกล่าว

TOP