Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายสุภกินห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นางสาวสุกัญญา
องค์
วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี

TOP