Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี ร่วมรับฟังการประชุม ศปก.รง. ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference ครั้งที่ 369/2560-2562

pll_content_description

       วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2562 : 08.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี และผู้แทน ร่วมรับฟังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมืองลพบุรี ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conferenec ครั้งที่ 369/2560 – 2562 จากห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมี นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

TOP