Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจแนะนำสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว และสร้างการรับรู้ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายเชน รัตนเสถียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ตรวจบูรณาการร่วมกับคณะทำงานคณะที่ 8 ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 46/2564 และศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน ระดับจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ โดยบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พนักงานทั้งหมด 130 คน (ชาย 111 คน หญิง 19 คน) เป็นแรงงานไทย 73 คน (ชาย 54 คน หญิง 19 คน) และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 57 คน (ชาย) โดยพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ทำงาน จำนวน 15 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ซึ่งเป็นแรงงานฯ ที่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดเข้ามาทำงานในจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำชับให้สถานประกอบการดูแลพนักงานและควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T

TOP